Všeobecné obchodní podmínky

užívání seznamovací webové aplikace umístěné na portálu www.SPOLECNICI.cz a www.SPOLOCNICI.sk, pravidla pro zveřejňování sdělení v aplikaciProhlášení


UŽIVATEL MUSÍ SPLŇOVAT NÁSLEDUJÍCÍ ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO VSTUP A UŽÍVÁNÍ APLIKACE:

DOSAŽENÍ VĚKOVÉ HRANICE ZLETILOSTI A PLNÉ ZPŮSOBILOSTI K PRÁVNÍMU JEDNÁNÍ PODLE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY A PODLE ZÁKONŮ PLATNÝCH V ZEMI, ODKUD SE DO APLIKACE PŘIPOJUJE

SPLŇUJE ZÁKONNÉ PŘEDPOKLADY PRO VSTUP DO APLIKACE ZE ZEMĚ, ODKUD SE DO APLIKACE PŘIPOJUJE

NECÍTÍ SE BÝT POHORŠEN, URAŽEN, ČI OHROŽEN OBSAHEM INFORMACÍ, NEBO SDĚLENÍ ZVEŘEJNĚNÝCH V APLIKACI

SOUHLASÍ S VŠEOBECNÝMI OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI PRO VSTUP A UŽÍVÁNÍ APLIKACE

VSTUPEM DO APLIKACE UŽIVATEL SOUHLASÍ S VŠEOBECNÝMI OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI JEJÍHO UŽÍVÁNÍ A POTVRZUJE, ŽE SE S JEJICH ZNĚNÍM ŘÁDNĚ SEZNÁMIL A V PLNÉM ROZSAHU JIM POROZUMĚL.

Úvodní ustanovení


TYTO VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POUŽÍVÁNÍ WEBOVÉ APLIKACE UMÍSTĚNÉ A PROVOZOVANÉ NA PORTÁLU WWW.SPOLECNICI.CZ A WWW.SPOLOCNICI.SK UPRAVUJÍ PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELŮ A PROVOZOVATELE APLIKACE A OBCHODNÍ A PRÁVNÍ VZTAHY MEZI NIMI.

VZÁJEMNÉ VZTAHY NEUPRAVENÉ SMLOUVOU NEBO TĚMITO VOP, VČETNĚ OTÁZEK UZAVŘENÍ SMLOUVY, JEJÍ PLATNOSTI A ÚČINNOSTI, SE ŘÍDÍ PRÁVNÍM ŘÁDEM ČESKÉ REPUBLIKY, ZEJMÉNA ZÁKONEM Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. V PŘÍPADĚ VZÁJEMNÉHO ROZPORU MÁ SMLOUVA VČETNĚ VOP PŘEDNOST PŘED DISPOZITIVNÍMI USTANOVENÍMI OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU.

Vymezení pojmů


APLIKACE: SEZNAMOVACÍ WEBOVÁ APLIKACE UMÍSTĚNÁ NA PORTÁLU A PROVOZOVANÁ PROVOZOVATELEM;

SDĚLENÍ: JAKÉKOLIV SDĚLENÍ ČI INFORMACE UŽIVATELE ZVEŘEJNĚNÉ V APLIKACI. KE ZVEŘEJNĚNÍ SDĚLENÍ JE NUTNÁ REGISTRACE UŽIVATELE DO APLIKACE A VYTVOŘENÍ UŽIVATELSKÉHO ÚČTU;

PORTÁL: WEBOVÉ STRÁNKY S URL ADRESOU HTTP://WWW.SPOLECNICI.CZ a HTTP://WWW.SPOLOCNICI.SK;

PROVOZOVATEL: ADENTECH, S.R.O., IČO: 054 44 233, S MÍSTEM PODNIKÁNÍ LINDNEROVA 1610/4, PRAHA 8, PSČ 180 00;

SMLOUVA: SMLOUVA O UŽÍVÁNÍ APLIKACE UZAVŘENÁ MEZI PROVOZOVATELEM A UŽIVATELEM POSTUPEM DLE TĚCHTO VOP, NA JEJÍMŽ ZÁKLADĚ DOJDE K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ZE STRANY POSKYTOVATELE UŽIVATELI. TYTO VOP JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SMLOUVY;

SLUŽBY: SLUŽBY PROVOZOVATELE POSKYTOVANÉ UŽIVATELI NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, SPOČÍVAJÍCÍ ZEJMÉNA V UMOŽNĚNÍ PŘÍSTUPU DO APLIKACE, VYUŽÍVÁNÍ JEJÍCH FUNKCIONALIT A UVEŘEJŇOVÁNÍ SDĚLENÍ UŽIVATELE V APLIKACI DLE TĚCHTO VOP;

UŽIVATEL: KAŽDÁ OSOBA, KTERÁ SE PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETU, ČI JINÉHO ROZHRANÍ, PŘIPOJÍ K PORTÁLU WWW.SPOLECNICI.CZ NEBO WWW.SPOLOCNICI.SK A VSTOUPÍ DO APLIKACE. ZA UŽIVATELE SE V POCHYBNOSTECH POVAŽUJE I VLASTNÍK ZAŘÍZENÍ S IP ADRESOU, ZE KTERÉ KE VSTUPU DO APLIKACE DOŠLO;

VOP: TYTO VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY, V PLATNÉM ZNĚNÍ, KTERÉ UPRAVUJÍ PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ APLIKACE UMÍSTĚNÉ NA PORTÁLU A STANOVUJÍ PRÁVA A POVINNOSTI MEZI PROVOZOVATELEM A UŽIVATELEM;

Uživatelský účet a profil, smlouva


UŽIVATEL MŮŽE DO APLIKACE VSTUPOVAT A VYUŽÍVAT SVÉHO UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ POUZE PROSTŘEDNICTVÍM SVÉHO UŽIVATELSKÉHO ÚČTU. VÝJIMKOU JE MOŽNOST ZOBRAZENÍ VEŘEJNÝCH PROFILŮ. K VYTVOŘENÍ UŽIVATELSKÉHO ÚČTU DOJDE NA ZÁKLADĚ REGISTRACE UŽIVATELE. REGISTRACE JE BEZPLATNÁ. REGISTROVAT SE MŮŽE POUZE FYZICKÁ OSOBA, KTERÁ SPLŇUJE ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO VSTUP A UŽÍVÁNÍ APLIKACE STANOVENÉ V TĚCHTO VOP.

UŽIVATEL PROVEDE REGISTRACI VYPLNĚNÍM A ODESLÁNÍM REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE, KTERÝ JE DOSTUPNÝ NA PORTÁLU. V REGISTRAČNÍM FORMULÁŘI JE UŽIVATEL POVINEN VYPLNIT SVOJE TELEFONNÍ ČÍSLO A ZVOLIT HESLO PRO PŘÍSTUP DO UŽIVATELSKÉHO ÚČTU. SVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO JE SOUČASNĚ UŽIVATEL POVINEN OVĚŘIT ZASLÁNÍM SMS ZPRÁVY VE FORMÁTU NA TELEFONNÍ ČÍSLO PROVOZOVATLE +420 790 542 033, CENA SMS SE ŘÍDÍ TARIFEM UŽIVATELE, PROVOZOVATEL OVĚŘENÍ NEZPOPLATŇUJE. PO OVĚŘENÍ TELEFONNÍHO ČÍSLA PROVOZOVATEL POTVRDÍ UŽIVATELI ÚSPĚŠNÉ PROVEDENÍ REGISTRACE ZASLÁNÍM POTVRZOVACÍHO E-MAILU. DORUČENÍM POTVRZOVACÍHO E-MAILU UŽIVATELI DOCHÁZÍ K UZAVŘENÍ SMLOUVY MEZI UŽIVATELEM A PROVOZOVATELEM. V PŘÍPADĚ, ŽE SI UŽIVATEL NEOVĚŘÍ SVŮJ UŽIVATELSKÝ ÚČET ODESLÁNÍM SMS, NEBUDE SMLOUVA UZAVŘENA A UŽIVATELSKÝ ÚČET NEBUDE AKTIVOVÁN.

PROVOZOVATEL ZŘÍDÍ UŽIVATELSKÝ ÚČET DO 48 HODIN OD UZAVŘENÍ SMLOUVY. ČÁST UŽIVATELSKÉHO ÚČTU, KTERÁ SLOUŽÍ PRO UVEŘEJŇOVÁNÍ SDĚLENÍ A ZOBRAZOVÁNÍ INFORMACÍ O UŽIVATELI DLE PODMÍNEK STANOVENÝCH TĚMITO VOP, JE PROFILEM UŽIVATELE. PŘÍSTUP DO UŽIVATELSKÉHO ÚČTU JE ZABEZPEČEN POMOCÍ PŘIHLAŠOVACÍCH ÚDAJŮ, KTERÝMI JE TELEFONNÍ ČÍSLO UŽIVATELE A ZVOLENÉ HESLO. UŽIVATEL JE POVINEN ZACHOVAT SVÉ PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE V TAJNOSTI A NENÍ OPRÁVNĚN UMOŽNIT UŽÍVÁNÍ SVÉHO UŽIVATELSKÉHO ÚČTU TŘETÍM OSOBÁM.

KAŽDÝ REGISTROVANÝ UŽIVATEL MŮŽE V RÁMCI SVÉHO UŽIVATELSKÉHO ÚČTU ZVEŘEJNIT SDĚLENÍ A DOBROVOLNĚ UVÉST DALŠÍ INFORMACE O SVÉ OSOBĚ, VŽDY VŠAK V SOULADU S TĚMITO VOP. ZA OBSAH SDĚLENÍ A INFORMACÍ UVEDENÝCH V UŽIVATELSKÉM ÚČTU JE VŽDY ODPOVĚDNÝ UŽIVATEL. PROVOZOVATEL NEPROVÁDÍ KONTROLU TĚCHTO SDĚLENÍ A INFORMACÍ A NENESE ODPOVĚDNOST ZA JEJICH SPRÁVNOST, PRAVDIVOST ČI ÚPLNOST. PROVOZOVATEL NENESE ODPOVĚDNOST ZA DODRŽOVÁNÍ CENOVÝCH POŽADAVKŮ ČI NABÍDEK UŽIVATELŮ A ZA JEJICH SOLVENTNOST.

PROVOZOVATEL JE OPRÁVNĚN OMEZIT POČET REGISTROVANÝCH UŽIVATELŮ A ODMÍTNOUT REGISTRACI JAKÉHOKOLIV UŽIVATELE BEZ UDÁNÍ DŮVODU. PROVOZOVATEL JE OPRÁVNĚN ODMÍTNOUT REGISTRACI A/NEBO ZRUŠIT UŽIVATELSKÝ ÚČET PŘI PORUŠENÍ VOP, VČASNÉM NEUHRAZENÍ OBJEDNANÝCH SLUŽEB, ZJIŠTĚNÍ NEVHODNÉÝCH SDĚLENÍ ČI JINÉHO NEVHODNÉHO OBSAHU NA UŽIVATELSKÉM ÚČTU, PORUŠENÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ČI JEDNÁNÍ V ROZPORU S DOBRÝMI MRAVY A VEŘEJNÝM POŘÁDKEM ZE STRANY UŽIVATELE NEBO V PŘÍPADĚ PĚTI PO SOBĚ JDOUCÍCH NEGATIVNÍCH HODNOCENÍCH UDĚLĚNÝCH PROTISTRANOU. V TĚCHTO PŘÍPADECH UŽIVATEL NEMÁ PRÁVO NA VRÁCENÍ POMĚRNÉ ČÁSTI JIŽ UHRAZENÝCH POPLATKŮ.

PROVOZOVATEL JE OPRÁVNĚN VYHRADIT JAKÉKOLIV FUNKCIONALITY APLIKACE POUZE REGISTROVANÝM UŽIVATELŮM ČI UŽIVATELŮM S VIP ČLENSTVÍM.

PROVOZOVATEL NENESE ODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNOU NEDOSTUPNOST APLIKACE ZPŮSOBENOU NUTNOSTÍ ÚDRŽBY VLASTNÍHO HW A SW VYBAVENÍ, ROVNĚŽ NENÍ ODPOVĚDNÝ ZA NEDOSTUPNOST APLIKACE Z DŮVDOŮ NA STRANĚ TŘETÍCH OSOB. PROVOZOVATEL NEODPOVÍDÁ ZA PŘÍPADNÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ VNĚJŠÍMI VLIVY, PŘERUŠENÍM PROVOZU, PORUCHOU, ČI VÝPADKEM APLIKACE, ANI ZA ŠKODY ČI NEMAJETKOVOU ÚJMU VZNIKLÉ V DŮSLEDKU ZTRÁTY DAT, NEBO NEOPRÁVNĚNÉHO PŘÍSTUPU K DATŮM UŽIVATELE NA JEHO ÚČTU.

UŽIVATEL NENÍ OPRÁVNĚN MÍT V APLIKACI VÍCE NEŽ JEDEN UŽIVATELSKÝ PROFIL. V PŘÍPADĚ VYTVOŘENÍ NOVÉHO PROFILU UŽIVATEL SOUHLASÍ S TÍM, ŽE MU BUDOU PŘEVEDENA HODNOCENÍ Z PŮVODNÍHO DO NOVÉHO PROFILU.

UŽIVATEL NENÍ OPRÁVNĚN ZVEŘEJŇOVAT JAKÉKOLIV INFORMACE Z NEVEŘEJNÉ ČÁSTI PORTÁLU (TJ. ČÁSTI, KTERÁ JE PŘÍSTUPNÁ POUZE REGISTROVANÝM UŽIVATELŮM), MIMO INFORMACÍ TÝKAJÍCÍCH SE VÝLUČNĚ TOHOTO UŽIVATELE, ANI JAKÉKOLIV NEVEŘEJNÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE OSTATNÍCH UŽIVATELŮ, VČETNĚ FOTOGRAFIÍ OSTATNÍCH UŽIVATELŮ ČI KONVERZACÍ S OSTATNÍMI UŽIVATELI V RÁMCI APLIKACE. V PŘÍPADĚ PORUŠENÍ TOHOTO ZÁKAZU JE UŽIVATEL POVINEN ZAPLATIT PROVOZOVATELI ZA SMLUVNÍ POKUTU VE VÝŠI 10 000 CZK ZA KAŽDÉ JEDNOTLIVÉ PORUŠENÍ, PŘIČEMŽ TATO POKUTA JE SPLATNÁ NEJPOZDĚJI VE LHŮTĚ 14 KALENDÁŘNÍCH DNŮ ODE DNE DORUČENÍ VÝZVY K JEJÍ ÚHRADĚ ZE STRANY PROVOZOVATELE.

Služby


PROVOZOVATEL NABÍZÍ UŽIVATELŮM PROSTŘEDNICTVÍM APLIKACE MOŽNOST ZVEŘEJNIT SVOJE SDĚLENÍ FORMOU POSKYTNUTÍ DATOVÉHO PROSTORU V APLIKACI. SDĚLENÍ JSOU UVEŘEJŇOVÁNA NA PROFIULU UŽIVATELE. REGISTROVANÍ MUŽI SE MOHOU ROZHODNOUT, ZDA BUDE JEJICH PROFIL VEŘEJNÝ ČI NIKOLIV. VEŘEJNÝ PROFIL JE PŘÍSTUPNÝ VŠEM REGISTROVANÝM UŽIVATELŮM, NEVEŘEJNÝ PROFIL JE PŘÍSTUPNÝ POUZE UŽIVATELŮM S AKTIVNÍM VIP ČLENSTVÍM.

UŽIVATEL S VIP ČLENSTVÍM JE OPRÁVNĚN K VYHLEDÁVÁNÍ UŽIVATELSKÝCH PROFILŮ MUŽŮ VČETNĚ NEVEŘEJNÝCH PROFILŮ, A TO V ZÁVISLOSTI NA TYPU VIP ČLENSTVÍ. VIP UŽIVATEL MŮŽE S UŽIVATELI (MUŽI) KOMUNIKOVAT PROSTŘEDNICTVÍM VZKAZŮ ZASÍLANÝCH V RÁMCI APLIKACE. VIP ČLENSTVÍ JE ZPOPLATNĚNO DLE NÍŽE UVEDENÉHO CENÍKU. UŽIVATEL MŮŽE ZASLAT MAXIMÁLNĚ 5 POPTÁVEK NA DOPROVOD DENNĚ A DÁLE MŮŽE ZASLAT MAXIMÁLNĚ 1 POPTÁVKU KONKRÉTNÍMU MUŽI ZA 24 HODIN. NA POPTÁVKU DOPROVODU NA STEJNÝ TERMÍN SMÍ UŽIVATEL PŘIJMOUT MAXIMÁLNĚ JEDNU NABÍDKU.

NA ZASLANOU ŽÁDOST O DOPROVOD JE PÁN POVINEN ODPOVĚDĚT VE LHŮTĚ 6 HODIN OD ZASLÁNÍ ŽÁDOSTI. V PŘÍPADĚ, ŽE PÁN NA ZASLANOU ŽÁDOST NEODPOVÍ, MŮŽE BÝT JEHO PROFIL DEAKTIVOVÁN.

UŽIVATELÉ – ŽENY S VIP ČLENSTVÍM MOHOU ZADAT VEŘEJNOU POPTÁVKU NA DOPROVOD. NA TYTO POPTÁVKY MOHOU REAGOVAT DALŠÍ UŽIVATELÉ – MUŽI. PŘEDMĚTEM POPTÁVKY NA DOPROVOD ANI NABÍDKY REAGUJÍCÍ NA TAKOVOU POPTÁVKU NESMÍ BÝT POSKYTOVÁNÍ SEXUÁLNÍCH SLUŽEB ČI SLUŽEB OBDOBNÉHO CHARAKTERU.

V PŘÍPADĚ, ŽE UŽIVATEL PŘIJME POPTÁVKU DRUHÉHO UŽIVATELE, BUDE OBĚMA UŽIVATELŮM VZÁJEMNĚ PŘEDÁNO TELEFONNÍ ČÍSLO DRUHÉHO UŽIVATELE.

Ceník služeb


SLUŽBY PRO UŽIVATELE – MUŽI: ZDARMA NEOMEZENĚ

VIP ČLENSTVÍ PRO ŽENY PO DOBU JEDNOHO MĚSÍCE: 1 210,- KČ NEBO 49 EUR VČ. DPH, LIMIT PRO POČET PŘIJATÝCH SCHŮZEK JE STANOVEN NA 5 PO DOBU TRVÁNÍ VIP ČLENSTVÍ

VIP ČLENSTVÍ PRO ŽENY PO DOBU TŘÍ MĚSÍCŮ: 3 630,- KČ NEBO 149 EUR VČ. DPH, LIMIT PRO POČET PŘIJATÝCH SCHŮZEK JE STANOVEN NA 15 PO DOBU TRVÁNÍ VIP ČLENSTVÍ

VIP ČLENSTVÍ PRO ŽENY PO DOBU ŠESTI MĚSÍCŮ: 7 260,- KČ NEBO 299 EUR VČ. DPH, LIMIT PRO POČET PŘIJATÝCH SCHŮZEK JE STANOVEN NA 30 PO DOBU TRVÁNÍ VIP ČLENSTVÍ

PLATNOST VIP ČLENSTVÍ BUDE UKONČENA PO SKONČENÍ DÉLKY ZAKOUPENÉHO OBDOBÍ NEBO PO VYČERPÁNÍ LIMITU PRO POČET PŘIJATÝCH SCHŮZEK, PODLE TOHO K ČEMU DOJDE DŘÍVE. NEVYČERPANÉ SCHŮZKY SE NEPŘENÁŠEJÍ DO DALŠÍHO OBDOBÍ. ZA PŘIJETÍ SCHŮZKY SE POVAŽUJE OKAMŽIK, KDY DRUHÝ UŽIVATEL V APLIKACE POTVRDÍ SCHŮZKU KLIKNUTÍM NA TLAČÍTKO „PŘIJMOUT“. PŘIJATOU SCHŮZKOU SE POVAŽUJE TÉŽ PŘEDÁNÍ TELEFONNÍHO ČÍSLA NEBO E-MAILOVÉ ADRESY VE VZKAZU ZASLANÉM MEZI UŽIVATELI PROSTŘEDNICTVÍM APLIKACE.

VIP ČLENSTVÍ LZE AKTIVOVAT POSTUPEM UVEDENÝM V APLIKACI. CENU VIP ČLENSTVÍ JE UŽIVATEL POVINEN UHRADIT PŘEDEM. K AKTIVACI VIP ČLENSTVÍ VE STANOVENÉM ROZSAHU DOJDE BEZ ZBYTEČNÉHO ODKLADU, NEJPOZDĚJI VŠAK DO 24 HODIN OD ZAPLACENÍ CENY ZA VIP ČLENSTVÍ.

ZAPLACENÍM CENY SE ROZUMÍ OKAMŽIK PŘIPSÁNÍ CENY ZA VIP ČLENSTVÍ NA BANKOVNÍ ÚČET PROVOZOVATELE. O VYSTAVENÍ DAŇOVÉHO DOKLADU A JEHO ZASLÁNÍ V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ JE NUTNO PROVOZOVATELE PÍSEMNĚ POŽÁDAT. PRODLENÍ S ÚHRADOU ZAKLÁDÁ PRÁVO PROVOZOVATELE OD SMLOUVY ODSTOUPIT. VEŠKERÉ UHRAZENÉ POPLATKY JSOU NEVRATNÉ.

OBJEDNÁVKA A PLATBA CENY ZA VIP ČLENSTVÍ JE POVAŽOVÁNA ZA ŽÁDOST UŽIVATELE O POSKYTOVÁNÍ ZPOPLATNĚNÝCH SLUŽEB ZE STRANY POSKYTOVATELE. UŽIVATEL BERE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍ S TÍM, ŽE OKAMŽIKEM AKTIVACE VIP ČLENSTVÍ DOJDE ZE STRANY POSKYTOVATELE K ZAHÁJENÍ POSKYTOVÁNÍ ZPOPLATNĚNÝCH SLUŽEB. ODE DNE AKTIVACE VIP ČLENSTVÍ BĚŽÍ UŽIVATELI LHŮTA PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY VE VZTAHU K POSKYTOVÁNÍ ZPOPLATNĚNÝCH SLUŽEB (TJ. VIP ČLENSTVÍ) V DÉLCE 14 (ČTRNÁCTI) DNŮ. POSTUP PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY JE POPSÁN DÁLE V TĚCHTO VOP.

UŽIVATEL BERE NA VĚDOMÍ, ŽE V PŘÍPADĚ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY UČINĚNÉM PO AKTIVACI VIP ČLENSTVÍ JE POVINEN ZAPLATIT PROVOZOVATELI POMĚRNOU ČÁST CENY VIP ČLENSTVÍ. POMĚRNÁ ČÁST CENY SE URČÍ DLE (I) DOBY, PO KTEROU BYLO VIP ČLENSTVÍ AKTIVNÍ DO DNE ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, NEBO DLE (II) POČTU PŘIJATÝCH SCHŮZEK V RÁMCI STANOVENÉHO LIMITU, DLE TOHO, CO BUDE VYŠŠÍ. V PŘÍPADĚ, ŽE UŽIVATEL VE LHŮTĚ PRO ODSTOUPENÍ VYČERPÁ CELÝ STANOVENÝ LIMIT SCHŮZEK, NEMŮŽE JIŽ OD SMLOUVY VE VZTAHU K POSKYTOVÁNÍ ZPOPLATNĚNÝCH SLUŽEB ODSTOUPIT.

POSKYTOVATEL MÁ PRÁVO AKTIVOVAT VIP ČLENSTVÍ NA ZÁKLADĚ OVĚŘENÉHO POTVRZENÍ O PROVEDENÍ PLATBY Z BANKY ZASLANÉHO UŽIVATELEM NA E-MAIL PROVOZOVATELE. POKUD VŠAK TAKOVÁ PLATBA NEBUDE PŘIPSÁNA NA ÚČET PROVOZOVATELE DO 3 PRACOVNÍCH DNŮ OD AKTIVACE VIP ČLENSTVÍ, VYHRAZUJE SI PROVOZOVATEL PRÁVO ZCELA DEAKTIVOVAT PROFIL UŽIVATELE DO DOBY, NEŽ BUDE PLATBA PŘIPSÁNA NA ÚČET PROVOZOVATELE. PLATNOST VIP ČLENSTVÍ BUDE V TAKOVÉM PŘÍPADĚ, PO PŘIPSÁNÍ PLATBY NA ÚČET PROVOZOVATELE, PRODLOUŽENA O DOBU DEAKTIVACE PROFILU, MAXIMÁLNĚ VŠAK O 7 DNŮ.

V PŘÍPADĚ, ŽE UŽIVATEL ZAŠLE PROVOZOVATELI VYŠŠÍ PLATBU ZA VIP ČLENSTVÍ NEŽ DLE AKTUÁLNÍHO CENÍKU, BUDE PŘEPLATEK VRÁCEN POUZE NA ZÁKLADĚ PÍSEMNÉ ŽÁDOSTI UŽIVATELE. PROVOZOVATEL JE OPRÁVNĚN Z PŘEPLATKU ODEČÍST POPLATKY ZA USKUTEČNĚNÍ TRANSAKCE. V PŘÍPADĚ, ŽE UŽIVATEL NEPOŽÁDÁ O VRÁCENÍ PŘEPLATKU DO 30 DNÍ OD PROVEDENÍ PLATBY, BUDE TENTO PŘEPLATEK POVAŽOVÁN ZA DOBROVOLNÝ PŘÍSPĚVEK UŽIVATELE NA PROVOZ APLIKACE.

Přístup a užívání aplikace


PŘÍSTUP K APLIKACI A JEJÍ UŽÍVÁNÍ NEJSOU ZPOPLATNĚNY S VÝJIMKOU CENY ZA VIP ČLENSTVÍ. NÁKLADY VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI S PŘIPOJENÍM K INTERNETU JDOU K TÍŽI UŽIVATELE.

NA PROFILU UŽIVATELE ANI V JEDNOTLIVÝCH SDĚLENÍCH NESMÍ BÝT UVEDENY PŘÍMÉ KONTAKTNÍ ÚDAJE (EMAIL, TELEFONNÍ ČÍSLO, ADRESA APOD.) NA UŽIVATELE. V PŘÍPADĚ PORUŠENÍ TÉTO POVINNOSTI SI PROVOZOVATEL VYHRAZUJE PRÁVO TAKOVÉ ÚDAJE ODSTRANIT NEBO TAKOVÉ SDĚLENÍ NEZVEŘEJNIT.

NA PROFILU UŽIVATELE ANI V JEDNOTLIVÝCH SDĚLENÍCH NESMÍ BÝT UVEŘEJNĚNY NEVHODNÉ FOTOGRAFIE. ZA NEVHODNÉ FOTOGRAFIE SE POVAŽUJÍ FOTOGRAFIE ODPORUJÍCÍ PRÁVNÍM PŘEDPISŮM, DOBRÝM MRAVŮM, OBECNÝM PRAVIDLŮM SLUŠNOSTI, ZEJMÉNA FOTOGRAFIE PORNOGRAFICKÉ ČI VULGÁRNÍ. PROVOZOVATEL NEKONTROLUJE FOTOGRAFIE UVEŘEJNĚNÉ UŽIVATELEM. V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ NEVHODNÉ FOTOGRAFIE MÁ VŠAK PROVOZOVATEL PRÁVO TAKOVOU FOTOGRAFII ODSTRANIT. O VHODNOSTI FOTOGRAFIÍ ROZHODUJE VÝLUČNĚ PROVOZOVATEL.

UŽIVATEL BERE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍ S TÍM, ŽE JEJ JINÍ UŽIVATELÉ MOHOU HODNOTIT. HODNOCENÍ OSTATNÍCH UŽIVATELŮ BUDE ZVEŘEJNĚNO NA PROFILU UŽIVATELE. HODNOCENÍ NESMÍ BÝT V ROZPORU S PRÁVNÍMI PŘEDPISY, DOBRÝMI MRAVY A OBECNÝMI PRAVIDLY SLUŠNOSTI A MUSÍ SE ZAKLÁDAT NA SKUTEČNOSTI. PROVOZOVATEL NEKONTROLUJE OBSAH HODNOCENÍ. V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ NEVHODNÉHO HODNOCENÍ MÁ VŠAK PROVOZOVATEL PRÁVO TAKOVÉ HODNOCENÍ ODSTRANIT. O VHODNOSTI HODNOCENÍ ROZHODUJE VÝLUČNĚ PROVOZOVATEL

UŽIVATEL MŮŽE POŽÁDAT O OVĚŘENÍ PRAVOSTI FOTOGRAFIÍ. PO OVĚŘENÍ FOTOGRAFIÍ ZE STRANY PROVOZOVATELE ZÍSKÁ UŽIVATEL STATUS „OVĚŘENÝ UŽIVATEL“. POSTUP PRO OVĚŘENÍ FOTOGRAFIÍ JE NÁSLEDUJÍCÍ:

UŽIVATEL NAPÍŠE VLASTNÍ RUKOU NA PAPÍR NÁSLEDUJÍCÍ TEXT: DNEŠNÍ DATUM, SPOLEČNICI.CZ A SVOJI PŘEZDÍVKU, KTEROU MÁ UVEDENOU V PROFILU;
UŽIVATEL SE VYFOTÍ S TÍMTO PAPÍREM TAK, ABY BYL CELÝ TEXT ČITELNÝ A SOUČASNĚ BYL NA FOTCE VIDĚT OBLIČEJ UŽIVATELE;
FOTKU UŽIVATEL ZAŠLE EMAILEM NA ADRESU INFO@SPOLECNICI.CZ;
ZASLANÁ FOTOGRAFIE SLOUŽÍ POUZE PRO ÚČELY OVĚŘENÍ UŽIVATELE A NEBUDE ZE STRANY PROVOZOVATELE VYUŽITA K JINÝM ÚČELŮM ANI NEBUDE ZE STRANY PROVOZOVATELE NIKDE ZVEŘEJNĚNA.

APLIKACI NELZE ZE STRANY UŽIVATELE VYUŽÍVAT KE KOMERČNÍM ÚČELŮM, NABÍZENÍ PRÁCE, ZBOŽÍ ČI SLUŽEB (S VÝJIMKOU SLUŽEB DOPROVODU V SOULADU S TĚMITO VOP) JINÝM UŽIVATELŮM, ZEJMÉNA JE ZAKÁZÁNO NABÍZENÍ SEXUÁLNÍCH SLUŽEB ČI PROSTITUCE. DÁLE JE ZAKÁZÁNO VYUŽÍVAT APLIKACI K ZASÍLÁNÍ REKLAMNÍCH ČI OBCHODNÍCH SDĚLENÍ NEBO ODESÍLÁNÍ WWW ODKAZŮ NA JINÉ PORTÁLY KONKURENČNÍHO CHARAKTERU. V OPAČNÉM PŘÍPADĚ JE UŽIVATEL POVINEN ZAPLATIT PROVOZOVATELI ZA PORUŠENÍ POVINNOSTÍ UVEDENÝCH V TOMTO ODSTAVCI SMLUVNÍ POKUTU VE VÝŠI 10 000 CZK ZA KAŽDÉ JEDNOTLIVÉ PORUŠENÍ, PŘIČEMŽ TATO POKUTA JE SPLATNÁ NEJPOZDĚJI VE LHŮTĚ 14 KALENDÁŘNÍCH DNŮ ODE DNE DORUČENÍ VÝZVY K JEJÍ ÚHRADĚ ZE STRANY PROVOZOVATELE.

Povinnosti a odpovědnost provozovatele


PROVOZOVATEL JE OPRÁVNĚN KONTROLOVAT DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL UŽÍVÁNÍ APLIKACE STANOVENÝCH TĚMITO VOP A PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY A VYMÁHAT JEJ ZA POUŽITÍ DOSTUPNÝCH PROSTŘEDKŮ. PROVOZOVATEL JE OPRÁVNĚN SLEDOVAT A ZAZNAMENÁVAT IP ADRESY ZAŘÍZENÍ UŽIVATELŮ. V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ ZÁVADNÉHO JEDNÁNÍ ČI INFORMACÍ UVEŘEJNĚNÝCH NA PROFILU UŽIVATELE JE OPRÁVNĚN BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ TAKOVÉ INFORMACE ZNEPŘÍSTUPNIT, ČI ZCELA ODSTRANIT, ANIŽ BY MU VZNIKLA POVINNOST UŽIVATELE INFORMOVAT, ČI POŘÍDIT ZÁLOHU ZÁVADNÉHO SDĚLENÍ. PROVOZOVATEL MÁ PRÁVO KDYKOLIV OMEZIT, ČI UKONČIT PŘÍSTUP UŽIVATELE DO APLIKACE, A TO BEZ UDÁNÍ DŮVODU.

PROVOZOVATEL JE OPRÁVNĚN OMEZIT POČET REGISTROVANÝCH UŽIVATELŮ A ODMÍTNOUT REGISTRACI JAKÉHOKOLIV UŽIVATELE BEZ UDÁNÍ DŮVODU. DÁLE JE PROVOZOVATEL OPRÁVNĚN ZRUŠIT UŽIVATELSKÝ ÚČET PŘI PORUŠENÍ VOP, VČASNÉM NEUHRAZENÍ OBJEDNANÉHO VIP ČLENSTVÍ, ZJIŠTĚNÍ NEVHODNÉHO OBSAHU INFORMACÍ NA UŽIVATELSKÉM ÚČTU A/NEBO PROFILU ČI SDĚLENÍ UČINĚNÝCH JEJICH PROSTŘEDNICTVÍM, V PŘÍPADĚ PORUŠENÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PŘEDPISŮ ČI DOBRÝCH MRAVŮ ZE STRANY UŽIVATELE NEBO V PŘÍPADĚ PĚTI PO SOBĚ JDOUCÍCH NEGATIVNÍCH HODNOCENÍCH UDĚLĚNÝCH PROTISTRANOU. V TĚCHTO PŘÍPADECH UŽIVATEL NEMÁ PRÁVO NA VRÁCENÍ JIŽ UHRAZENÝCH POPLATKŮ.

PROVOZOVATEL NEMÁ VLIV A NENESE JAKOUKOLIV ODPOVĚDNOST ZA UJEDNÁNÍ ČI DOHODY MEZI UŽIVATELI, KTEŘÍ NA SEBE ZÍSKALI KONTAKT PROSTŘEDNICTVÍM APLIKACE. TAKOVÁ UJEDNÁNÍ ČI DOHODY JSOU PRÁVNÍM JEDNÁNÍM MEZI TAKOVÝMI UŽIVATELI, KTEŘÍ ZA NĚ NESOU PLNOU ODPOVĚDNOST.

PROVOZOVATEL NEKONTROLUJE A NENESE ODPOVĚDNOST A ZA OBSAH ZVEŘEJNĚNÝCH SDĚLENÍ UŽIVATELŮ, POPTÁVEK NA DOPROVOD, ANI ZA PRAVOST A SPRÁVNOST INFORMACÍ UVEDĚNÝCH UŽIVATELEM V JEHO PROFILU, JEJICH VYUŽITELNOST, OBSAH, NEBO KVALITU NABÍZENÝCH SLUŽEB. V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ NEVHODNÉHO OBSAHU, ZEJMÉNA OBSAHU V ROZPORU S TĚMIT VOP A PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY, MÁ PROVOZOVATL PRÁVO TAKOVÝ OBSAH BEZ DALŠÍHO UPOZORNĚNÍ ODSTRANIT. PROVOZOVATEL MÁ PRÁVO NA ODSTRANĚNÍ NEBO NEUVEŘEJNĚNÍ JAKÉHOKOLIV SDĚLENÍ BEZ UDÁNÍ DŮVODU.

PROVOZOVATEL JE OPRÁVNĚN DOPLŇOVAT OBSAH VLOŽENÝ DO APLIKACE UŽIVATELEM REKLAMNÍM SDĚLENÍM DLE SVÉHO UVÁŽENÍ.

Povinnosti a odpovědnost uživatele


UŽIVATEL JE POVINEN PŘI VYUŽÍVÁNÍ APLIKACE DODRŽOVAT SMLOUVU VČETNĚ VOP A OBECNĚ ZÁVAZNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. ZEJMÉNA NESMÍ VKLÁDAT ČI V APLIKACI ZVEŘEJŇOVAT NEPRAVDIVÉ, KLAMAVÉ, ČI ZAVÁDĚJÍCÍ INFORMACE, OSOBNÍ ÚDAJE JINÝCH NEBO FIKTIVNÍCH OSOB, VKLÁDAT DO APLIKACE ČI JEJÍM PROSTŘEDNICTVÍM ZVEŘEJŇOVAT OBSAH PORUŠUJÍCÍ AUTORSKÁ PRÁVA ČI JINÁ PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ TŘETÍCH OSOB, NEBO PORUŠUJÍCÍ OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY TŘETÍCH OSOB. UŽIVATEL DÁLE NESMÍ VKLÁDAT DO APLIKACE SDĚLENÍ, JEJICHŽ OBSAHEM JE NABÍZENÍ ČI ZPROSTŘEDKOVÁNÍ SEXUÁLNÍCH NEBO OBDOBNÝCH SLUŽEB ČI PROSTITUCE, PŘÍPADNĚ SDĚLENÍ ZPŮSOBILÉ VYVOLAT DOJEM NÁVODU ČI POMOCI KE SPÁCHÁNÍ TRESTNÉHO ČINU.

UŽIVATEL NESMÍ JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM ZNEUŽÍVAT, BLOKOVAT, ČI MODIFIKOVAT JAKOUKOLIV ČÁST APLIKACE, POKOUŠET SE ZÍSKAT NEOPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP DO APLIKACE. UŽIVATEL NESMÍ UMOŽNIT POUŽÍVÁNÍ APLIKACE OSOBÁM, KTERÉ NESPLŇUJÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ APLIKACE DLE TĚCHTO VOP.

UŽIVATEL JE OPRÁVNĚN OD SMLOUVY ODSTOUPIT BEZ UDÁNÍ DŮVODU DO 14 (ČTRNÁCTI) DNŮ ODE DNE UZAVŘENÍ SMLOUVY. K ZACHOVÁNÍ LHŮTY POSTAČÍ, POKUD JE ODSTOUPENÍ V TÉTO LHŮTĚ PROKAZATELNĚ ODESLÁNO PROVOZOVATELI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY MUSÍ UŽIVATEL UPLATNIT U PROVOZOVATELE NA ADRESE UVEDENÉ V TĚCHTO VOP NEBO NA EMAILOVÉ ADRESE INFO@SPOLECNICI.CZ. K TOMU MŮŽE POUŽÍT VZOROVÝ FORMULÁŘ, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ TĚCHTO VOP.

UŽIVATEL JE OPRÁVNĚN KDYKOLIV POŽÁDAT O SMAZÁNÍ UŽIVATELSKÉHO PROFILU A UKONČENÍ SMLOUVY, A TO KLIKNUTÍM NA TLAČÍTKO „VYMAZAT PROFIL“ V APLIKACI NEBO ŽÁDOSTÍ ODESLANOU NA EMAILOVOU ADRESU INFO@SPOLECNICI.CZ. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ PROVOZOVATEL ZNEPŘÍSTUPNÍ PROFIL DO 48 HODIN OD OBDRŽENÍ ŽÁDOSTI UŽIVATELE. ZNEPŘÍSTUPNĚNÍM PROFILU SOUČASNĚ DOJDE K UKONČENÍ SMLOUVY. UŽIVATEL BERE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍ S TÍM, ŽE PROVOZOVATEL BUDE UCHOVÁVAT DATA POSKYTNUTÁ UŽIVATELEM PO DOBU ŠESTI MĚSÍCŮ OD ZNEPŘÍSTUPNĚNÍ PROFILU UŽIVATELE, A TO ZA ÚČELEM MOŽNOSTI OBNOVY UŽIVATELSKÉHO PROFILU NA ŽÁDOST UŽIVATELE. V PŘÍPADĚ, ŽE UŽIVATEL POŽADUJE VYMAZÁNÍ VEŠKERÝCH DAT SOUČASNĚ SE ZNEPŘÍSTUPNĚNÍM PROFILU, ZAŠLE PROVOZOVATELI ŽÁDOST O VYMAZÁNÍ VEŠKERÝCH DAT NA EMAILOVOU ADRESU INFO@SPOLECNICI.CZ A JEHO DATA BUDOU VYMAZÁNA DO 48 HODIN OD OBDRŽENÍ ŽÁDOSTI.

UŽIVATEL JE PLNĚ ODPOVĚDNÝ ZA OBSAH INZERTNÍCH SDĚLENÍ A DALŠÍCH INFORMACÍ, KTERÉ VLOŽÍ DO APLIKACE. UŽIVATEL SE ZAVAZUJE SE, ŽE OBSAH TĚCHTO INZERTNÍCH SDĚLENÍ A DALŠÍCH INFORMACÍ NEBUDE V ROZPORU S TĚMITO VOP, OBECNĚ ZÁVAZNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY, DOBRÝMI MRAVY A VEŘEJNÝM POŘÁDKEM. OBSAH INZERTNÍCH SDĚLENÍ A DALŠÍCH INFORMACÍ NESMÍ PORUŠOVAT PRÁVA A OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY TŘETÍCH OSOB. UŽIVATEL BERE NA VĚDOMÍ, ŽE V PŘÍPADĚ PORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH OSOB V DŮSLEDKU ZÁVADNÉHO OBSAHU INZERTNÍHO SDĚLENÍ MŮŽE POSKYTOVATEL TĚMTO OSOBÁM ČI ORGÁNŮM ČINÝM V TRESTNÍM ŘÍZENÍ ČI JINÝM OPRVÁNĚNÝM ORGÁNŮM POSKYTNOUT JEHO IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE, A TO ZA PODMÍNEK STANOVENÝCH ZÁKONEM.

UŽIVATEL MŮŽE POSKYTNOUT PROVOZVATELI SVOJI POLOHU PROSTŘEDNICTVÍM POLOHOVÝCH SLUŽEB NA SVÉM ZAŘÍZENÍ, KTERÝM SE PŘIHLAŠUJE DO APLIKACE. POSKYTNUTÍ POLOHOVÝCH ÚDAJŮ ZE STRANY UŽIVATELE JE DOBROVOLNÉ A SLOUŽÍ PRO KVALITNĚJŠÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB.

Autorská práva


PROVOZOVATEL JE VLASTNÍKEM APLIKACE A VYKONÁVÁ VEŠKERÁ MAJETKOVÁ PRÁVA AUTORA K APLIKACI VE SMYSLU ZÁKONA Č.121/2000 SB., AUTORSKÝ ZÁKON, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

UŽIVATEL PROHLAŠUJE A ZAVAZUJE SE, ŽE JE OPRÁVNĚN KE ZVEŘEJNĚNÍ, ŠÍŘENÍ A JAKÉMUKOLIV NAKLÁDÁNÍ S OBSAHEM VLOŽENÝM DO APLIKACE, TJ. INZERTNÍM SDĚLENÍM, FOTOGRAFIEMI A DALŠÍMI INFORMACEMI, V POTŘEBNÉM ROZSAHU, A ŽE TENTO OBSAH NENÍ ZATÍŽEN PRÁVY TŘETÍCH OSOB.

Ochrana osobních údajů


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ SE ŘÍDÍ ZÁKONEM Č. 110/2019 SB., O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, A NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ZE DNE 27. DUBNA 2016 O OCHRANĚ FYZICKÝCH OSOB V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A O VOLNÉM POHYBU TĚCHTO ÚDAJŮ (DÁLE JEN „NAŘÍZENÍ GDPR“), A VZTAHUJE SE POUZE NA FYZICKÉ OSOBY.

Provozovatel je oprávněn shromažďovat veškeré osobní údaje a informace o Uživateli, které získal v souvislosti s uzavřením Smlouvy a v souvislosti s plněním Služeb. Provozovatel shromažďuje a zpracovává osobní údaje pro účely uzavření a plnění Smlouvy včetně práv a nároků ze Smlouvy vyplývajících, vedení evidence Uživatelů a uživatelských účtů, a pro účely plnění svých povinností dle platných právních předpisů. Pro tyto účely Provozovatel zpracovává osobní údaje v rozsahu uvedeném v registračním formuláři a dále osobní údaje, které Uživatel dobrovolně uvedl na svém uživatelském profilu. Tyto osobní údaje je Poskytovatel oprávněn zpracovávat i bez souhlasu Uživatele. Uživatel poskytuje osobní údaje Poskytovateli dobrovolně. Bez poskytnutí osobních údajů v rozsahu dle registračního formuláře však není možné Smlouvu uzavřít a Poskytovatel je oprávněn registraci odmítnout.

Zpracováním osobních údajů může Provozovatel jako správce pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Osobní údaje mohou být dále předávány třetím osobám za účelem plnění Služeb, zejména mohou být zpřístupněny dalším Uživatelům v souvislosti s plněním Služeb. Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou, tj. po dobu trvání Smlouvy, po skončení trvání Smlouvy pak po dobu vyžadovanou příslušnými právními předpisy nebo po dobu existence jiného zákonného důvodu ke zpracování.

Více informací z oblasti ochrany osobních údajů jsou Uživateli k dispozici v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“ a v dokumentu „Poučení o právech v oblasti ochrany osobních údajů“ na webovém portálu Aplikace.

Provozovatel může v souvislosti se vstupem Uživatele do Aplikace ukládat do koncového zařízení Uživatele tzv. „cookies“ za účelem monitoringu a zlepšení Služeb. Uživatel s ukládáním „cookies“ souhlasí. Uživatel může souhlas s ukládáním „cookies“ kdykoliv odvolat, resp. může ukládání „cookies“ odmítnout prostřednictvím nastavení svého internetového prohlížeče.

Provozovatel neodpovídá za případné zneužití osobních údajů či jiných informací včetně fotografií, které Uživatel dobrovolně uveřejnil na svém uživatelském profilu. Uživatel bere na vědomí, že část informací uveřejněných na uživatelském profilu je veřejná.

Závěrečná ustanovení


PROVOZOVATEL DLE § 1826 ODST. 1 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU UVÁDÍ, ŽE:

UZAVŘENÁ SMLOUVA BUDE U PROVOZOVATELE ULOŽENA V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ. UŽIVATEL NEMÁ K ULOŽENÉ SMLOUVĚ PŘÍSTUP;

SMLOUVA JE UZAVŘENA POSTUPEM DLE TĚCHTO VOP, SMLOUVU LZE UZAVŘÍT POUZE V ČESKÉM JAZYCE;

PROVOZOVATEL NENÍ VÁZÁN ŽÁDNÝMI KODEXY CHOVÁNÍ, AŤ JIŽ DOBROVOLNÝMI ČI ZÁVAZNÝMI.

SMLUVNÍ STRANY SOUHLASÍ S TÍM, ŽE KOMUNIKACE A VZÁJEMNÉ DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ MŮŽE PROBÍHAT ELEKTRONICKY NA EMAILOVÉ ADRESY SMLUVNÍCH STRAN. KONTAKTNÍ ADRESA POSKYTOVATELE JE: INFO@SPOLECNICI.CZ

V PŘÍPADĚ, ŽE JEDNO NEBO VÍCE USTANOVENÍ SMLOUVY NEBO TĚCHTO VOP BUDE POVAŽOVÁNO ZA NEZÁKONNÉ, NEPLATNÉ NEBO NEVYNUTITELNÉ, TAKOVÁ NEZÁKONNOST, NEPLATNOST NEBO NEVYNUTITELNOST SE NEBUDE DOTÝKAT OSTATNÍCH USTANOVENÍ SMLOUVY NEBO TĚCHTO VOP, KTERÁ BUDOU VYKLÁDÁNA TAK, JAKO KDYBY TATO NEZÁKONNÁ, NEPLATNÁ ANEBO NEVYNUTITELNÁ USTANOVENÍ NEEXISTOVALA. SMLUVNÍ STRANY SOUHLASÍ S TÍM, ŽE VEŠKERÁ NEZÁKONNÁ, NEPLATNÁ NEBO NEVYNUTITELNÁ USTANOVENÍ BUDOU NAHRAZENA USTANOVENÍMI ZÁKONNÝMI, PLATNÝMI A VYNUTITELNÝMI, KTERÁ SE NEJVÍCE BLÍŽÍ SMYSLU A ÚČELU SMLOUVY A TĚCHTO VOP.

SPORY VZNIKLÉ PŘI PLNĚNÍ SMLOUVY NEBO V SOUVISLOSTI S NÍM BUDOU STRANY ŘEŠIT PRIMÁRNĚ DOHODOU. NEBUDE-LI DOHODA MOŽNÁ, BUDOU VEŠKERÉ SPORY ŘEŠENY PŘED SOUDY ČESKÉ REPUBLIKY. V PŘÍPADECH, KDY ZÁKON TUTO DOHODU PŘIPOUŠTÍ, SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY, ŽE MÍSTNĚ PŘÍSLUŠNÝM JE SOUD PODLE MÍSTA PODNIKÁNÍ PROVOZOVATELE.

PROVOZOVATEL JE OPRÁVNĚN TYTO VOP KDYKOLIV JEDNOSTRANNĚ ZMĚNIT, PŘIČEMŽ ZMĚNU JE POVINEN SDĚLIT BEZ ZBYTEČNÉHO ODKLADU UŽIVATELI NA ELEKTRONICKOU ADRESU UVEDENOU UŽIVATELEM A SOUČASNĚ AKTUÁLNÍM ZNĚNÍM VOP NAHRADIT V APLIKACI STÁVAJÍCÍ VOP. ZMĚNĚNÉ VOP NABÝVAJÍ ÚČINNOSTI OKAMŽIKEM ZVEŘEJNĚNÍ V APLIKACI, AVŠAK VŮČI STÁVAJÍCÍM UŽIVATELŮM SE STÁVAJÍ ÚČINNÝMI VYJÁDŘENÍM SOUHLASU UŽIVATELE S JEJICH NOVÝM ZNĚNÍM. SOUHLAS S NOVÝM ZNĚNÍM VOP MŮŽE BÝT ZE STRANY UŽIVATELE UČINĚN BUĎ VÝSLOVNĚ KLIKNUTÍM NA TLAČÍTKO VYJADŘUJÍCÍ SOUHLAS, NEBO KONKLUDENTNĚ POKRAČOVÁNÍM V POUŽÍVÁNÍ APLIKACE POTÉ, CO BYLA ZMĚNA VOP UŽIVATELI OZNÁMENA. POKUD UŽIVATEL SE ZNĚNÍM NOVÝCH VOP NESOUHLASÍ, JE POVINEN SE POUŽÍVÁNÍ APLIKACE ZDRŽET.

TYTO VOP PLATÍ S ÚČINNOSTÍ OD 31. 3. 2020

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy


(TENTO FORMULÁŘ VYPLŇTE A POŠLETE JEJ PROVOZOVATELI ZPĚT POUZE V PŘÍPADĚ, ŽE CHCETE ODSTOUPIT OD SMLOUVY.)

OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

ADENTECH, S.R.O.
LINDNEROVA 1610/4
180 00 PRAHA 8
EMAIL: INFO@SPOLECNICI.CZ

OZNAMUJI VÁM, ŽE TÍMTO ODSTUPUJI OD SMLOUVY O UŽÍVÁNÍ SEZNAMOVACÍ APLIKACE NA PORTÁLU WWW.spolecnici.cz / WWW.spolocnici.sk

- VARIANTA SLUŽBY(*):
- E-MAIL UŽIVATELE:
- DATUM:

…………………………………
PODPIS UŽIVATELE

(POUZE POKUD JE FORMULÁŘ ZASÍLÁN V LISTINNÉ PODOBĚ)

(*) NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE NEBO ÚDAJE DOPLŇTE.